1. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
2. Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.


Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch Quỹ: Ông Hồ Hải Học, nguyên Chủ tịch
2. Phó Chủ tịch Quỹ: Ông Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng
3. Thành viên thường trực: Ông Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng
4. Thành viên thường trực kiêm Giám đốc Quỹ: Bà Phan Quỳnh Hương
5. Thành viên thường trực: Ông Phạm Ngạc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bắc Âu


Ban Cố vấn

1. Ông Nguyễn Hoàng Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Trưởng Ban Cố vấn
2. Nhà điêu khắc Oyvin Storbaekken, thành viên Hiệp hội các nghệ sỹ Na Uy
3. Nhà điêu khắc Trần Tuy, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam
4. Nhà điêu khắc Phạm Hồng, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng
5. Ông Nguyễn Mạnh Phúc, nhà sưu tầm nghệ thuật và tổ chức các triển lãm mỹ thuật quốc tế

founder