Tổ chức Hỗ trợ Nhà thờ Bắc Âu www.nca.no
Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy www.norad.no
Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng www.danang.gov.vn
Sở Du lịch TP. Đà Nẵng www.tourism.danang.gov.vn
Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam www.ngocentre.org.vn
Hiệp hội các nhà điêu khắc Na Uy www.skulptur.no
Harald Oredam www.oredam.no
Ông Hans Martin Oien, nhà điêu khắc Na Uy, một trong những nhà tài trợ và khách hàng của chúng tôi www.hansmartinoien.no
Ông Magnus Ringborg, nhà điêu khắc Thụy Điển, một trong những khách hàng của chúng tôi www.magnusringborg.se
Palm- Song Be Golf Company www.songbegolf.com
Indochina Hoi An Golf Course JSC www.montgomerielinks.com
Global Stone Workshop www.globalstoneworkshop.com
ExchangeArtsLink www.exchangeartslinks.com
International Sculpture Center www.sculpture.org
Saigon Tours, Norway www.saigontours.no