Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động vì sự phát triển văn hóa và nghệ thuật điêu khắc, do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng đồng sáng lập.

Mục tiêu

1. Phát triển nghệ thuật điêu khắc ở Đà Nẵng, góp phần vào sự phát triển của ngành điêu khắc Việt Nam
2. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật điêu khắc trong và ngoài nước
3. Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện
4. Tài trợ, bảo trợ, khen thưởng các hoạt động sáng tác, nghiên cứu, phát triển về nghệ thuật điêu khắc

Hoạt động

1. Đào tạo thợ điêu khắc các kỹ thuật điêu khắc hiện đại đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận trình độ quốc tế khi làm việc cùng với các nhà điêu khắc chuyên nghiệp.
2. Cấp học bổng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có mong muốn theo học nghề điêu khắc.
3. Tổ chức các hoạt động sáng tác, hội trại điêu khắc, đối thoại, tọa đàm, hội thảo về điêu khắc và nghệ thuật.
4. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm về điêu khắc ở trong và ngoài nước.
5. Tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện.